MANIFEST

Creëer een raamwerk voor groene initiatieven

Steeds vaker worden projecten ontwikkeld met bewoners om de groene ruimte beter aan te laten sluiten op hun behoeften. Deze vaak succesvolle tijdelijke initiatieven worden niet in stand gehouden waardoor kennis, geld en energie weer wegstromen. Dit leidt tot ruimtelijke fragmentatie terwijl ze juist het raamwerk van de stedelijke groene ruimte blijvend kunnen versterken. Wij pleiten voor een groen raamwerk waar ruimte is voor tijdelijke en blijvende initiatieven. De gemeente bepaalt in dit raamwerk de ruimtelijke kaders en de gradaties van maakbaarheid.
Er zijn ‘harde ruimten’ waar de invloed van de stedeling beperkt is, ‘zachte ruimten’ waar de stedelingen gereguleerd grote invloed kunnen uitoefenen en ‘vrijplaatsen’ waar de burgers zonder regulering groene initiatieven mogen nemen. De regie in ruimtelijke samenhang, programmering en mate van openbaarheid is in handen van de gemeente en ontwerpers.

terug

MANIFEST

Maak van de gebruiker co-ontwikkelaar

Er bestaat veel onbegrip tussen gemeenten en burgers over de groene ruimte. Programmering sluit niet altijd aan op wensen en behoeften van de gebruikers. In het traditionele model ligt het initiatief voor de ontwikkeling van groene ruimte bij de overheid en worden de gebruikers in een laat stadium geraadpleegd. Zo krijgen gebruikers geen duidelijk inzicht in de besluitvorming en worstelen gemeenten met langslepende participatietrajecten. Maak daarom de gebruiker mede-eigenaar van het groene vraagstuk en zet de burger vanaf het begin in als serieuze initiator en co-ontwikkelaar van het publieke domein.

terug

MANIFEST

Maak van de gebruiker co-beheerder

Groene ruimte is een kostenpost. Financiering voor de aanleg is er nog wel maar voor onderhoud en beheer nauwelijks. Tegelijkertijd gaat er veel geld naar tijdelijke groene Bottom Up initiatieven (groene duimen, vouchers, een miljoen voor groen, etc) waarin de gebruikers een grotere rol krijgen in de programmering en beheer. Zet daarom de gebruiker in als co-beheerder en gebruik hun expertise en energie. Ontwikkel hiervoor nieuwe strategieën van beheer waar de gebruiker (commercieel/maatschappelijk/bewoner) de rol van beheerder en exploitant aan kan nemen. Doordat de binding met de groene ruimte en het gevoel van eigenaarschap versterkt wordt, kan er continuïteit in beheer plaatsvinden.

terug

MANIFEST

Maak een platform voor groene initiatieven: GoGreen.nl

Bij deze nieuwe groenstrategie hoort een nieuw platform. Wij lanceren GoGreen.nl, een gelaagd virtueel platform met een werkplaats, marktplaats en kennisplaats voor groene ruimte. Op dit virtuele platform toont de gemeente het ruimtelijke groene raamwerk en geeft aan waar ruimte is voor initiatieven en programmering. Bewoners, bedrijven, scholen ed. trekken op met de overheid en ontwerpers als co-ontwikkelaars van het groene domein. Verschillende actoren vinden elkaar om nieuwe vormen van beheer aan te gaan en ideeën uit te wisselen. GoGreen.nl maakt groene initiatieven mogelijk.

terug

MANIFEST

Verrijk de stad

Momenteel is het groene raamwerk van steden arm aan groentypologieën. Van oudsher kennen steden echter vele vormen van groene ruimte; hofjes, moestuinen, singels en begraafplaatsen. Juist de gradaties van open- en beslotenheid, contrast in rust en reuring en mate van openbaarheid verrijken de stad. Wij pleiten voor een herintroductie en vernieuwing van groentypologieën die ruimte bieden aan initiatieven die in de factor tijd verschillende programma’s en vormen van beheer kunnen verdragen. Dit vraagt van ontwerpers ambachtelijke kennis en kunde en een sterk ontwikkelde antenne voor maatschappelijke ontwikkelingen. De herintroductie van groentypologieën, die meer ruimte bieden aan invulling door gebruikers, verrijkt de stad.

terug

MANIFEST
MANIFEST
MANIFEST

Sinds het publiceren van het Manifest in 2010 zijn de Sustainable Development Goals vastgesteld  in 2015 door de UN. Ons Manifest past perfect binnen deze Goals.